תנאי השימוש

AvaTrade שמחה לספק לכם מידע, תוכן, כלים, מוצרים ושירותים ב-avatrade.com. תנאי שימוש אלה כוללים גם הודעות ומידע חשובים הקשורים למוצרים ושירותים מסוימים. השימוש ב-avatrade.com כפוף לתנאי שימוש אלה.


תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב ביניכם ל-avatrade.com. הגישה ל-avatrade.com והשימוש בו מהווים קבלה של תנאי שימוש אלה וכל ההודעות וההצהרות המשפטיות אחרות המופיעות ב-avatrade.com. AvaTrade עשויה לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא הודעה מראש על כך. הגישה ל-avatrade.com והשימוש בו מהווים קבלה של תנאי שימוש אלה גם לאחר שינוי שלהם.


בעת הגישה לאתר זה, יש לבדוק אם שירות המוצר אינו מפר את הרגולציה בארץ המגורים שלכם לפני השימוש במוצרים או בשירות באתר האינטרנט שלנו. השירות שלנו זמין כל עוד הוא חוקי בארץ המגורים שלכם.


מידע ב-avatrade.com

א. המידע ב-avatrade.com מבוסס על נתונים המתקבלים ממקורות זמינים, מוכרים ואמינים, תוכן צד שלישי ומחקר. עם זאת, המידע אינו מאומת ו/או נבדק על-ידנו, ואיננו מתיימרים להציגו כמלא, מדויק או אמין.

ב. בעוד ש-AvaTrade עושה כל מאמץ להבטיח את דיוק המידע ב-avatrade.com, המידע והתוכן ב-avatrade.com כפוף לשינויים ללא הודעה על כך, ומסופק אך ורק על מנת לסייע לסוחרים לקבל החלטות השקעה עצמאיות. AvaTrade אינה מבטיחה את דיוק המידע, ולא תישא באחריות על הפסד או נזק כלשהו העשוי להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהתוכן או אי יכולתכם לגשת ל-avatrade.com, על עיכוב כלשהו או אי מסירה או קבלה של הנחיות או הודעות כלשהן הנשלחות דרך avatrade.com.

ג. כל התוכן ב-avatrade.com מוצג נכון לתאריך הפרסום או לתאריך המצוין בלבד, וייתכן שיוחלף עקב אירועים מאוחרים יותר בשוק או מסיבות אחרות.

ד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המופיע ב-avatrade.com למידע המתועד בספרי AvaTrade, המידע המתועד בספרי AvaTrade יקבל עדיפות. AvaTrade לא תישא באחריות על נזק ו/או הפסדים משום סוג שהוא שנגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע ב-avatrade.com.


זכויות יוצרים

avatrade.com, המידע, התכניות שניתן להוריד מ-avatrade.com ורכיבים נוספים המפורסמים ב-avatrade.com, כפופים לדיני זכויות היוצרים הבינלאומיים ומוגנים על-ידם.


השימוש ב-avatrade.com כפוף לשימוש ראוי בלבד במסגרת דינים אלה. העתקה, שינוי, הפצה או שימוש מסחרי במידע אינם מותרים, אלא אם ניתנה רשות מבעלי זכויות היוצרים.


תכניות צד שלישי

avatrade.com עשויה להתיר הורדה של תכניות. avatrade.com ו/או יצרנית התוכנה אינן אחראיות על נזק משום סוג שהוא כתוצאה מאותה הורדה של תכניות ו/או כתוצאה מהשימוש בתכנית כלשהו שהורדתה התבצעה מ-avatrade.com.


התחייבות הלוקח בנוגע לתנאי השימוש ותוקף ההסכמים

תנאי שימוש אלה נוספים על החוזה שנחתם בין AvaTrade ללקוח, ותנאי שימוש אלה אינם משנים או מבטלים שום תנאי מתנאי החוזה.


שימוש בקישורים

avatrade.com עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על-ידי צדדים אחרים. AvaTrade אינה שולטת בתוכן או בדיוק המידע באתרי אינטרנט אלה, ואינה מאשרת בשום אופן אחר את החומרים הנמצאים באתרים אלה. הקישורים מסופקים לעיונכם בלבד, ו-AvaTrade אינה נושאת בשום חבות או אחריות על התוכן או הפעלתם של אתרי אינטרנט אלה.


כתב מיאון והגבלת חבות

ככל המותר בדין, AvaTrade לא תישא באחריות על נזק תוצאתי, מקרי, מיוחד, ישיר או עקיף כלשהו (כולל, בין השאר, הפסד רווחים, הפסדי מסחר או נזק כתוצאה מהשימוש או אובדן השימוש ב-avatrade.com ותוכן של צד שלישי, אי-נוחות או עיכובים). זאת גם אם נודע ל-AvaTrade בנוגע לאפשרות לנזק או הפסדים כאלה. אלא אם נדרש אחרת על-פי דין, AvaTrade לא תישא באחריות כלפיכם או כלפי כל אדם אחר על הפסד כלשהו כתוצאה מגורם שעליו אין ל-AvaTrade שליטה ישירה. בכלל זה כשל בציוד אלקטרוני או מכאני או קווי תקשורת (בכלל זה טלפון, כבל ואינטרנט), גישה בלתי-מורשית, וירוסים, גניבה, שגיאות מפעיל, תנאי מזג אוויר קשים או חריגים בכלל זה שיטפון, רעידת אדמה או כוח עליון אחר), שריפה, מלחמה, מרד, מתקפת טרור, מהומות, מחלוקת עבודה ובעיות עבודה אחרות, תאונה, מקרה חירום או פעולה ממשלתית.


שיפוי

כתנאי לשימושכם ב-avatrade.com, אתם מסכימים לשפות ולנקות את AvaTrade ואת ספקי תוכן הצד שלישי שלה מכל אשמה ותביעה, הפסדים, חבות, עלויות והוצאות (בכלל זה, בין השאר, הוצאות משפטיות) כתוצאה משימושכם ב-avatrade.com או מהפרת תנאים אלה על-ידכם.