גלגול חוזים עתידיים (Future contracts)

מכשירים פיננסים הנסחרים בבורסה לחוזים עתידיים (בורסה לניירות ערך או בורסה לסחורות). חוזים עתידיים הם התחייבות לספק או לרכוש נכס כלשהו (סחורה, מטבע חוץ, נייר ערך וכו') במועד עתידי, כאשר המחיר (או שער חליפין במקרה של מטבע חוץ) נקבע מראש והתשלום מתבצע במועד מסירת הנכס או הסחורה.