אירועים כלכליים בארה"ב

ככלכלה הגדולה בעולם, לארה"ב קיימים מגוון רחב של אינדיקטורים כלכליים. ריכזנו עבורך את האירועים הכלכליים המרכזיים.

שםתיאורתדירות
השינוי במספר המועסקים במגזר התעשייתישינוי במספר המועסקים במהלך החודש הקודם במגזר הלא חקלאי. ערך השינוי מלמד על עוצמתה של הפעילות הכלכלית.

מתפרסם ביום שישי הראשון בכל חודש.

המאזן המסחרי (Trade Balance)ההפרש בין ערכי הייבוא וערכי הייצוא של סחורות ושירותים במהלך החודש.מתפרסם ב – 10 בכל חודש בשעה 8:30 EST.
מדד המחירים לצרכן (CPI)שינוי במחירי סחורות ושירותים נבחרים ללא מזון ואנרגיה. מסייע  לבחון את יעד האינפלציה.מפורסם ב-15 בכל חודש, בשעה 8:30 שעון EST.
מדד ISM – יצרנידו"ח יצרני של מפעלים בתוך ארה"ב של המכון לניהול אספקה, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור היצרני.מתפרסם ביום העסקים הראשון של כל חודש בשעה 10:00 EST.
מדד אמון הצרכןמדד המשקף את רמת אמון צרכנים בכלכלה האמריקנית.  מבוסס על סקר חודשי של 5,00 בתי אב בארה"ב.דוח ראשוני מתפרסם ב- 15 בכל חודש. ביום שלישי האחרון בחודש מפורסם הדוח הסופי.
תוצר מקומי גולמי (GDP)התפוקה הכוללת של סחורות ושירותים שיוצרו בארה"ב. הדוח מתפרסם כל רבעון ושנה.הנתונים הרבעוניים מתפרסמים בסוף החודש.

הזמנת מוצרים ברי קיימא – ליבה (חודשי)שינוי בערך הכולל ברכישות חדשות של מוצרים ברי קיימא. מציג נתונים מיידיים ועתידיים.מדד עונתי.
מדד המחירים ליצרן (חודשי)מציג את השינוי במחירם של סחורות ושירותים בארה"ב אשר הושלם תהליך הייצור שלהם והם נמכרו על ידי היצרנים.מתפרסם סביבות ה- 15 לכל חודש.

שיעור האבטלהמספר המובטלים בארה"ב, ניתן כאחוז (יחס).יום ה' הראשון בכל חודש.
אישורי בנייההשינוי במספר אישורי הבנייה החדשים. ניתן ללמוד ממנו אודות פעילות הבנייה העתידית שמצביע על מידת ההתפתחות בפעילות הכלכלית בארה"ב.מתפרסם ביום ג' בשבוע השלישי של כל חודש.
תפוקה תעשייתית (חודשי)שינוי בערך הכולל של התפוקה שיוצרה במגזר היצרני, התעשייתי והשירותי. ניתן ללמוד ממנו על רמת המשאבים הפנויים ועל רמת הצמיחה.מתפרסם ביום ג' בשבוע השלישי של כל חודש.
התחלות בניהמספר התחלות הבניה של בתים חדשים בארה"ב.מתפרסם סביבות  ה- 17 בכל חודש.