Margin Call

 מצב בו המערכת מזהה כי לא נותרו לך ביטחונות בכדי להחזיק את עסקאותיך. מצב זה עשוי לקרות כאשר שווי התיק מגיע ל-10% מהביטחונות התחזוקתיים (ביטחונות בשימוש) והעסקה המופסדת ביותר תיסגר ראשונה ולאחריה יתר העיסקאות לפי מצב החשבון.