מהו מס רווחי הון?

מס רווחי הון זהו מס שהוחלט לגבות מכל מי שמשקיע או סוחר ומרוויח מאותה השקעה ומחליט לממש את רווחיו.
הרווחים על ההשקעה נקראים "רווחי הון" והכוונה היא לרווחים חד פעמיים שמושקעים מהון עצמי.


בהתאם לדיני המס בישראל חברת Atrade מבצעת ניכוי מס במקור על רווחי הון שנצברו בחשבון המסחר.
ניכוי המס מתבצע בתחילת כל חודש ו/או בתהליך משיכת כספים.
תשלום המס מנוכה באופן אוטומטי מיתרת ההון הזמין בחשבון בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם.
מדובר במס שנגבה ממשקיע בגין מימוש רווח מההשקעה.

איך מתבצע ניכוי מס?

גביית מס רווחי הון מתרחשת כתוצאה מאירוע מס בלבד, שנוצר בעת מכירה, פדיון או קבלת תשלום (ידוע גם כ"חבות מס").
אין תשלום מס רווח הון על פוזיציה פתוחה שמוחזקת בחשבון ולא מומשה, גם אם היא נמצאת ברווח ביחס למחיר הקניה.
אחת לחודש, בתחילתו של כל חודש, חשבון המסחר עובר בדיקה שנתית מצטברת של רווחי הון/הפסדי הון.
במידה ויש רווח מצטבר, מעסקאות סגורות בלבד, ינוכה מס בגובה של 25%.
שיעור המס הינו קבוע עפ"י דין ואינו משתנה בהתאם לגובה ההשקעה.
חשוב לציין כי החישוב נעשה במהלך שנת המס בלבד מתחילת שנת המס ועד למועד הניכוי.

לדוגמה (בהנחה שלא השתנה שער החליפין):
מתחילת שנת המס ועד חודש יולי נוצר ללקוח הפסד של 500$ בחשבונו הפרטי, בחודש אוגוסט הלקוח הרוויח בסה"כ 1,000$, המס שיקוזז ללקוח הינו אך ורק בגין סה"כ אותם הרווחים שצבר מתחילת שנת המס.

דוגמא מספרית: 500=1,000-500
סה"כ רווחים באוגוסט פחות הפסדים מתחילת השנה שווה סה"כ רווח נטו.
להלן חישוב המס: 500$x25%=125$
רווח נטו כפול 25% ניכוי מס שווה סה"כ ניכוי מס רווחי הון ללקוח.

על פי דיני המס בישראל, חבות המס בישראל מבוצעת בשקלים לפי שער החליפין במועד בו התרחש אירוע המס. היות וחשבון המסחר מנוהל במטבע דולר, יתכן ויווצר פער בגין הפרשי שער ממועד אירוע המס (מועד סגירת העסקה) ועד למועד ניכוי המס (משיכת כספים או ניכוי מס בתחילת כל חודש בגין החודש הקודם).

מהו 'מגן מס'?

מגן מס הוא ההיפך מחבות מס והוא נוצר בעת מימוש סגירת פוזיציה בהפסד. מגן מס יכול לשמש לצורך קיזוז בתשלום המס שנוצר בעת סגירת הפוזיציה ברווח.
לקוח אשר הפסיד מהשקעתו יוכל לקזז הפסדי הון מול רווחי הון באותה שנת מס, כלומר, במהלך השנה הקלנדרית. הלקוח עשוי להרוויח אולם גם להפסיד, מכיון שחישוב מס נעשה מידי חודש עלול להיווצר תרחיש כי בחודש מסויים במהלך השנה ישלם הלקוח מס בגין רווחי הון וחודש לאחר מכן יפסיד את כספו. במקרה של הפסדי הון יוחזר ללקוח המס שנוכה במקור בחודש שעבר (במידה וההפסדים עולים על הרווחים בסיכום חודשי).
בהמשך לדוגמה הקודמת עד חודש אוגוסט לקוח נמצא ברווחי הון שעליהם שילם 125$ מס, בחודש ספטמבר הפסיד הלקוח 1,000$, במקרה זה יוחזר ללקוח 125$ מס רווחי הון ששילם בחודש אוגוסט.

משיכת כספים וקיזוז מס

הלקוח רשאי למשוך את כספו ורווחיו מחשבון המסחר שלו בכל עת, במידה ובוצעה משיכה, החברה תבצע בדיקה חבות מס נטו של הלקוח, כלומר, חבות מס מצטברת מתחילת השנה ובניכוי של המס שנוכה ללקוח מתחילת השנה.
החברה תנכה את הנמוך מבניהם, 25% מגובה המשיכה או חבות המס נטו של הלקוח

להלן מספר תרחישים (בהנחה ששער החליפין לא השתנה):

לדוגמה: בחשבון הלקוח הצטברו 2,000$ רווחים מעסקאות סגורות מתחילת השנה ולא בוצע ניכוי מס לפני, הלקוח מעוניין למשוך 1,000$, מס רווחי הון אותו ישלם יהיה עד 25% מגובה המשיכה 1,000$x25%=250$
לדוגמה: בחשבון הלקוח הצטברו 2,000$ רווחים מעסקאות סגורות מתחילת השנה ובוצע ניכוי מס של 400$ בחודש קודם, הלקוח מעוניין למשוך 1,000$. סה"כ חבות מס של הלקוח 2000$*25% = 500$ מתוך זה נוכה 400$ בחודש קודם, יתרת חבות מס של הלקוח הינו 100$, הסכום שינוכה במעמד המשיכה.

מסמכים לצורכי מס

  1. לקוח Atrade מקבל דו"ח דו-שבועי ובו סיכום התנועות שבוצעו בחשבונו הפרטי.
  2. מידי שנה, לקוח Atrade יקבל טופס 867 המסכם את תנועות המס בחשבונו הפרטי בגין שנת המס הקודמת.

מהו טופס 867?

טופס 867 הינו טופס המפרט את הרווחים וההפסדים מפקדונות, ניירות ערך, דיבידנדים וריבית מניירות ערך ואת המס שנוכה לכם מהחשבון באותה שנה.

עקרונות חישוב מיסוי רווחי הון

• שיעור המס הוא קבוע ללא קשר לגובה ההשקעה – אין מדרגות מס כמו במס הכנסה מעבודה.
• ניתן לקזז הפסדים מרווחים – לאורך שנת המס ניתן לקזז את ההתחייבות למס ששולם או שעתיד לרדת, ע"י מימוש הפסדים.
• אירוע מס להכרה ברווח או הפסד יוכר רק כאשר תתבצע סגירת עסקה – כל עוד רווח או הפסד אינם ממומשים בפוזיציות המוחזקות בחשבון הם אינם מוכרים לצרכי מס. למשל, משקיע המחזיק בסוף שנה פוזיציה עם הפסד מצטבר של 100$ ובמהלך אותה שנה קלנדרית סגר פוזיציות ברווח של 100 $ (עליהם שילם מס של 25$) – רק אם יסגור את העסקה שברשותו ויממש את ההפסד יוכל לקזז את מלוא המס.

באופן כללי אין אפשרות לגרור הפסדים בשוק ההון משנה לשנה. הפסד בתחילת השנה יכול להתקזז כנגד רווחים שמומשו במהלך אותה שנה קלנדרית בלבד. קיזוז המס עובד גם אם מתרחש בסדר ההפוך בו קודם מתרחש אירוע מס לשלם בגין מימוש רווחים ורק בהמשך השנה בוצע אירוע מס בהפסד. במקרה זה, יוחזר המס ששולם בגובה מגן המס שנוצר.
במעבר בין שנים, הקיזוז לא מתבצע באופן אוטומטי בחשבון. במצב זה, ניתן לפנות למס הכנסה לצורך ביצוע הקיזוז. לצורך הפניה, יש להיות מצוידים בטופס 867 המסופק על ידי החברה. אגב, ניתן לקזז גם פעולות במספר זירות סוחר, חברי בורסה, בנקים וכד' כל עוד הם תחת אותו נישום.

למידע נוסף אודות מס רווחי הון, אנא פנה אל נציגנו בשירות לקוחות ונשמח לעמוד לרשותך.